Definities

 1. Indu Meubels : Indu Meubels, gevestigd te Enter onder KvK nr. 75709384.
 2. Klant: degene met wie Indu Meubels een overeenkomst is aagegaan.
 3. Partijen: Indu Meubels en de klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Indu Meubels.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. alle prijzen die Indu Meubels hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Indu Meubels hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Indu Meubels ten alle tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Indu Meubels niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

Producten dienen 100% voor laden transport te worden afgerekend, tenzij anders is afgesproken in overleg met de directie van Indu Meubels.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Indu Meubels gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Indu Meubels.
 3. de incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Indu Meubels zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Indu Meubels op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Indu Meubels, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Indu Meubels te betalen.

Recht van Reclame

 1. zodra de klant in verzuim is, is Indu Meubels gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Indu Meubels roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddelijk te retourneren aan Indu Meubels, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product niet is gebruikt. zoals in het vorige punt werd vermeld, zijn de kosten voor het terughalen voor rekening van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Indu Meubels blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Indu Meubels op grond van wat voor met Indu Meubels gesloten overeenomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. tot die tijd kan Indu Meubels zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Indu Meubels een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Indu Meubels het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levertijd

 1. De door Indu Meubels opgegeven levertijden zijn indicatief. Mocht de levering meer dan 1 week vertraagd zijn word dit binnen 2 dagen aangegeven aan de klant.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of foutief gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Indu Meubels niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen

Opgesteld op 18 september 2019